ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κωδικοποιημένη Βάση

Οι Διαρκείς Κωδικοποιήσεις Ν.Γ.Χατζηγιάννη  σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές φιλοξενούνται στη βάση δεδομένων, αποτελούν μια πρωτότυπη και δημιουργική κωδικοποίηση σε μορφή HTΜL, όπου η ύλη διατάσσεται ορθολογικά και είναι ενημερωμένη από τα πρωτότυπα παλιών και νέων διατάξεων και αρχείων με το σύνολο των κατά θέμα ρυθμίσεων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές εγκύκλιοι, Αποφάσεις σε ισχύ της τ. Νομισματικής Επιτροπής, Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Πράξεις του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, Πράξεις και Αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Νομισματικών Θεμάτων, έγγραφα και ερμηνευτικές εγκύκλιοι επιμέρους διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, εγκύκλιοι και ερμηνευτικά σημειώματα των αρμόδιων αρχών, οργάνων ή φορέων τους, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και οργάνων της, πορίσματα διατραπεζικών της επιτροπών, Αποφάσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Συνήγορος Καταναλωτή κλπ), κοινοτικές ρυθμίσεις (κανονισμοί, οδηγίες, συστάσεις), συναφής με τις τράπεζες νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ.).

Με την απεριόριστη πρόσβαση χωρίς χρονοχρέωση και το ταχύτατο full text search στη βάση δεδομένων, ο χρήστης επιτυγχάνει άμεσα και έγκαιρα την κατά θέμα, νόμο, διάταξη, περίπτωση κλπ. σφαιρική, πλήρη, συνολική πληροφόρησή του  για το «τι ισχύει», έτσι ώστε να μπορεί να  επιλέξει  την  πληροφορία  που τον ενδιαφέρει τόσο σ’ αυτό το ίδιο το κείμενο σε μορφή HTΜL όσο και στις πάνω από 2.500 υποσημειώσεις  που εκτυπώνονται ή εμφανίζονται σε pop-up window. Τέλος, μπορεί να εκτυπώσει μόνον τα σημεία, πληροφορίες αλλά και τα Νομοθετήματα σε pdf που τον ενδιαφέρουν.

Live Chat