ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ιστορικό

Η «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Εκδόσεις» δημιουργήθηκε το 1991 με σκοπό τη συγκέντρωση, συστηματική καταγραφή, επεξεργασία, κωδικοποίηση και διαρκή ενημέρωση των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί συναλλάγματος ενώ, ήδη από το 1974, η Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ συμμετείχε ενεργά στην επιμέλεια των Κωδικοποιήσεων Χατζηγιάννη.

Η «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Εκδόσεις», αρχικά, επεξεργάστηκε  και κωδικοποίησε τις  ρυθμίσεις για την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων με βάση το ΠΔ 96/1993. Το 1994 κυκλοφόρησε τη “Διαρκή Κωδικοποίηση Διατάξεων περί Συναλλάγματος” ενώ με την εισαγωγή του ευρώ και την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη περιελήφθησαν σ’ αυτή και οι ρυθμίσεις για το νέο νόμισμα. Έτσι, από το 2000 το έργο κυκλοφορεί σε Β’ Έκδοση με τίτλο “Διαρκής Κωδικοποίηση Διατάξεων περί Συναλλάγματος και Ευρώ”.

Παράλληλα με την απελευθέρωση της κυκλοφορίας των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά, εξελίσσονταν και οι κοινοτικές ρυθμίσεις για την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος από τη ρυθμιστική παρέμβαση των εθνικών κεντρικών τραπεζών ως προς τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με την υιοθέτηση των δύο “συντονιστικών” κοινοτικών οδηγιών, (77/760/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ), που ενσωματώθηκαν πλήρως στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 2076/1992, ανατρέπονται εκ βάθρων η φιλοσοφία και η πρακτική ανάληψης και άσκησης τραπεζικής δραστηριοποίησης  στην ελληνική αγορά. Από την Τράπεζα της Ελλάδος, η απόφαση μετατίθεται ουσιαστικά στην “κρίση” των τραπεζών ενώ  η αρμοδιότητα της πρώτης περιορίζεται κυρίως στην εποπτεία και τον έλεγχο της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την ανάληψη κινδύνων.

Η «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Εκδόσεις»  το 2001 κυκλοφορεί σε Α’ Έκδοση το τρίτομο έργο με τίτλο “Διαρκής Κωδικοποίηση Ρυθμίσεων περί Τραπεζών και Τραπεζικών Δραστηριοτήτων”, με βάση την κατάταξη σε 14 κατηγορίες των αμοιβαία αποδεκτών από τα κράτη μέλη τραπεζικών εργασιών, που προέβλεπε ο βασικός τραπεζικός νόμος Ν 2076/1992. Το 2007 τη θέση του παίρνει ο Ν 3601/2007, που ενσωματώνει στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία τις εντωμεταξύ δύο νέες κοινοτικές οδηγίες (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ). Ο πολυδιάστατος ρόλος των τραπεζών στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι εποπτικοί κανόνες για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας ξεχωριστά για καθέναν από τους αναλαμβανόμενους από τα πιστωτικά ιδρύματα κινδύνους κατά την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, οι ρυθμίσεις σε διεθνές επίπεδο (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, παροχή υπηρεσιών από απόσταση, διασυνοριακές πληρωμές κλπ.), αλλά και σε εθνικό με τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων (Γ' ΚΠΣ, αναπτυξιακοί νόμοι κλπ.), πληθυσμιακών ομάδων και περιφερειών της χώρας, επαναπροσδιορίζουν διαρκώς και με ολοένα και πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις την εποπτεία και τον τρόπο ανάληψης και άσκησης τραπεζικής δραστηριότητας. Το 2007 η Ν.Γ.Χατζηγιάννη κυκλοφορεί σε Β’ Έκδοση τη “Διαρκή Κωδικοποίηση Ρυθμίσεων περί Τραπεζών και Τραπεζικών Δραστηριοτήτων”, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έτσι ώστε να περιλάβει τις 16, πλέον, τραπεζικές εργασίες, θεματολογικά ταξινομημένες, σύμφωνα με τον νέο βασικό τραπεζικό νόμο 3601/2007, αλλά και τη νέα προσέγγιση για την ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών.

Από την 28η Ιανουαρίου 2008, ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ ("SEPA") αποτελεί μία ζώνη όπου όλες οι πληρωμές είναι εγχώριες, χωρίς διάκριση μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών, και όπου μπορεί να χρησιμοποιείται ένας μόνο λογαριασμός και μία μόνον κάρτα πληρωμών. Με τη δημιουργία του SEPA, το 2008 η "Διαρκής Κωδικοποίηση Διατάξεων περί Συναλλάγματος & Ευρώ" κυκλοφορεί σε Γ Έκδοση και προστίθεται ο υπότιτλος "Κίνηση Κεφαλαίων".

Σε αντίθεση με τις περισσότερες νομικές βάσεις δεδομένων που κατατάσσουν την ύλη τους κατά συγκεκριμένο νομοθέτημα, επιχειρώντας άλλοτε την απλή παράθεσή του και άλλοτε την κωδικοποίησή του, οι Διαρκείς Κωδικοποιήσεις «Ν.Γ.Χατζηγιάννη Εκδόσεις» αποτελούν μια πρωτότυπη και δημιουργική κωδικοποίηση, όπου η  ύλη διατάσσεται  ορθολογικά και είναι ενημερωμένη από τα πρωτότυπα παλιότερων διατάξεων και αρχείων με το σύνολο των κατά θέμα ρυθμίσεων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονιστικές εγκύκλιοι, Αποφάσεις σε ισχύ της τ. Νομισματικής Επιτροπής, Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Πράξεις του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, Πράξεις και Αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Νομισματικών Θεμάτων, έγγραφα και ερμηνευτικές εγκύκλιοι επιμέρους διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, εγκύκλιοι και ερμηνευτικά σημειώματα των αρμόδιων αρχών, οργάνων ή φορέων τους, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και οργάνων της, πορίσματα διατραπεζικών της επιτροπών, Αποφάσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Συνήγορος Καταναλωτή κλπ), κοινοτικές ρυθμίσεις (κανονισμοί, οδηγίες, συστάσεις), συναφής με τις τράπεζες νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ.). Στόχος είναι να δοθεί στο χρήστη μια σφαιρική, πλήρης, “ολιστική”, όπως λέγεται, πληροφόρηση κατά θέμα και να αφεθεί στον ίδιο η επιλογή της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει.

Ταυτόχρονα, σε μια εποχή ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών και ραγδαίας εξοικείωσής του με την τεχνολογία, η «Ν.Γ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Εκδόσεις»  συνειδητοποιεί ότι οι διαδικτυακές λύσεις αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα, αφού ικανοποιούν τη συνεχή αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών, άμεσα και έγκαιρα, για το "τι ισχύει" κατά την άσκηση τραπεζικής δραστηριότητας αλλά και έγκυρα για το “πως ισχύει” συνολικά. Η ηλεκτρονική μορφή ενημερώνεται διαρκώς με τις νέες ρυθμίσεις, τροποποιήσεις και μεταβολές, εκεί όπου συμβαίνουν, όταν συμβαίνουν. Για καιρό τώρα, ο στόχος παραμένει αμετακίνητος: μια βάση δεδομένων, το bankingcode.net, όλο και πιο χρηστική, απλή, φιλική, πλήρης, γρήγορη και έγκυρη, μια δημιουργική συλλογή κωδικοποιημένων και διαρκώς επεξεργασμένων στοιχείων και πληροφοριών που διαμορφώνουν το δικαιϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ασκούν τη δραστηριότητά τους.

Νοέμβριος 2009

Live Chat