ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού, υποδηλοί ότι ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης:

Ι. Ηλεκτρονική πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο/βάση δεδομένων

Το λογισμικό που διατίθεται για φόρτωση, «κατέβασμα» (download), αναζήτηση, αποθήκευση, εκτύπωση, θέαση κλπ. από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από τα επιλεκτικά συγκεντρωμένα, ειδικά επεξεργασμένα, θεματικά ταξινομημένα, συνολικά κωδικοποιημένα κλπ. νομικά κείμενα, νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, υποσημειώσεις, αναφορές σε νομοθετήματα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της δημιουργού Ν.Γ. Χατζηγιάννη. Τα πληροφοριακά έγγραφα σε μορφή pdf, ενημερώσεις, διασυνδέσεις, γραφικά, περιεχόμενο e-mails, ειδοποιήσεων (alerts) συγκεκριμένων μεταβολών (Spot the Change), εικόνες, ήχο κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Κ.Η. Κονοφάγου. Tα δικαιώματα στο διακριτικό τίτλο «bankingcode.net» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της δημιουργού Ν.Γ.Χατζηγιάννη - Εκδόσεις (στο εξής «Προμηθευτές»).

Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο διαδικτυακό αυτό τόπο/διαδικτυακή διεύθυνση και η χρήση του «Περιεχομένου» του διέπεται από τους όρους της «Άδειας χρήσης» του τελικού χρήστη, άδεια που χορηγείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Ανακοίνωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Ρητά απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του «Περιεχομένου» του έργου, όπως εμφανίζεται και εμπεριέχεται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο, η ενσωμάτωση ή η αντιγραφή του σε οποιονδήποτε φορέα, σταθερό ή μη, με οποιονδήποτε τρόπο (φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, με αντιγραφή σε σκληρό δίσκο, παράγωγη νέας ιστοσελίδας ή αλλιώς), η προώθηση του «Περιεχομένου» που διαβιβάζεται από τον «Προμηθευτή» στο χρηστή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή προειδοποίηση (alert), η διαβίβαση προς οποιονδήποτε διακομιστή ή σταθμό εργασίας για περαιτέρω αναπαραγωγή ή διανομή εντός ή εκτός του έχοντος λάβει την άδεια χρήστη, ή δημιουργία φακέλου ή/και κρυφής διεύθυνσης με το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών, όπως αυτές διατίθενται στο «Περιεχόμενο», με σκοπό την προσέλκυση άλλων χρηστών (internet ή intranet), την εμπορία στοιχείων που υπάρχουν σ' αυτό το διαδικτυακό τόπο κλπ., χωρίς γραπτή άδεια των «Προμηθευτών». Ρητά, επίσης, απαγορεύεται η διάθεση ή προώθηση του «Περιεχομένου» για εμπορικούς σκοπούς.

1. Άδεια χρήσης (Website License): Η άδεια χρήσης του «Περιεχομένου» χορηγείται για αποκλειστικά πληροφοριακούς, διερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του χρήστη. Είναι μη αποκλειστική, αυστηρά και μόνον προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και δυνάμενη να ανακληθεί μονομερώς από τον «Προμηθευτή» με σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

2. Περιορισμοί στη χρήση: Η παραπάνω άδεια χρήσης χορηγείται υπό τον όρο ότι : (1) σε όλες τις εκτυπώσεις σε χαρτί, αντιγραφή σε cd-rom και εμφανίσεις σε οθόνη υπάρχει σημείωση/υπόμνηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των «Προμηθευτών», (2) η χρήση τους δεν διατίθεται σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, το «Περιεχόμενο», η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) με τις «Νέες Ρυθμίσεις» και το «Spot the Change» δεν διαβιβάζονται, διανέμονται ή προωθούνται με άλλα μέσα επικοινωνίας, σταθερά ή μη, και (3) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση ή αλλοίωση στο «Περιεχόμενο» αυτών. Απαγορεύεται, επίσης, η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε αυτόματου εργαλείου ή λογισμικού για την αποτύπωση της αρχιτεκτονικής διάρθρωσης της χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας ή για τη λήψη πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με την ταυτότητα των άλλων χρηστών και η εξαγωγή στοιχείων που διατίθενται σ' αυτή τη βάση δεδομένων ή διαμέσου αυτού του διαδικτυακού τόπου/ διαδικτυακής διεύθυνσης.

3. Εγγραφή συνδρομητή: Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της διαδικτυακής αυτής διεύθυνσης/ διαδικτυακού τόπου/πύλης προϋποθέτει τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης εγγραφής του χρήστη ως συνδρομητή. Κατά την εγγραφή του ως συνδρομητής, ο χρήστης συναινεί στη συμπλήρωση ορισμένων ατομικών του στοιχείων, όπως αυτά ζητούνται στην ειδική αίτηση του «Προμηθευτή» και ευθύνεται προσωπικά για την έγκαιρη γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών τους στον «Προμηθευτή». Κάθε εγγραφή συνδρομητή είναι ατομική. Απαγορεύεται:
(α) η χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών και στοιχείων πρόσβασης (username και password) από τρίτους που δεν έχουν εγγραφεί προσωπικά συνδρομητές και
(β) η πρόσβαση πολλών και διαφόρων ατόμων άλλων από τον εξουσιοδοτημένο συνδρομητή με τη χρήση του προσωπικού κωδικού αριθμού και στοιχείων πρόσβασης ενός εξουσιοδοτημένου συνδρομητή.
Κάθε συνδρομητής καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος να απαγορεύει τη χρήση των κωδικών του αριθμών και στοιχείων πρόσβασης από τρίτους. Σε περίπτωση που έχει βάσιμες υπόνοιες ότι γίνεται παράνομη χρήση των κωδικών του αριθμών και στοιχείων πρόσβασης επικοινωνεί άμεσα με την διοίκηση του www.bankingcode.net στο info@bankingcode.net

4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της διαδικτυακής διεύθυνσης/διαδικτυακού τόπου είναι, κυρίως, το όνομα (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) του χρήστη, ο τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του υπολογιστή του, η ημέρα, ώρα και διάρκεια παραμονής του χρήστη στη διαδικτυακή διεύθυνση/διαδικτυακό τόπο και οι σελίδες/ενότητες των βάσεων δεδομένων τις οποίες επισκέπτεται. Οι πληροφορίες αυτές μαζί με άλλα παρόμοια πληροφοριακά στοιχεία (επάγγελμα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, είδος απασχόλησης κλπ.) δεν είναι εμπιστευτικές και αξιοποιούνται μόνο για λόγους βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, εμπλουτισμού του «Περιεχομένου» του, ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή του και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τη χρηστικότητά του.

5. Παραίτηση από ευθύνη (disclaimer): Οι Προμηθευτές δηλώνουν ρητά και ο χρήστης αποδέχεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο «Περιεχόμενο», τις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (alert) και ηλεκτρονικές επιστολές (e-mails) σχετικά με τις ενημερώσεις των επιμέρους ενοτήτων των βάσεων δεδομένων (Spot the Change), όπως, μεταξύ άλλων, τα επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα κείμενα των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, οι υποσημειώσεις, οι παραπομπές σε νομοθετήματα κλπ. που το αποτελούν, όπως αυτά ειδικά προσδιορίζονται στην «Πνευματική ιδιοκτησία», προορίζονται αποκλειστικά για ενημέρωση, αναζήτηση, διερεύνηση, αναφορά και πληροφόρησή του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης ή προώθησης αυτών. Κάθε έγγραφο και σχετική απεικόνιση, σε «pdf» ή μη, διατίθεται «ως έχει» και «ως ευρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την ποιότητά του, την πηγή προέλευσής του, την αρμοδιότητα του εκδότη του, τον πίνακα αποδεκτών του, τη θέση σε ισχύ του, την πληρότητά του, την ενημέρωση και επικαιροποίηση του κλπ.

6. Περιορισμός ευθύνης: Οι Προμηθευτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις, ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση, αναζήτηση, πρόσβαση ή χρήση, απώλεια που μπορεί:
(α) να σχετίζεται με πλημμελή ή κακή παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και
(β) να προκύπτει από σύμβαση ή δικαιοπραξία με τρίτους (π.χ. παρόχους κλπ.).
Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.

7. Συνδέσεις με διαδικτυακές διευθύνσεις τρίτων: Οι επιλεγείσες συνδέσεις με διαδικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη διαδικτυακή διεύθυνση www.bankingcode.net και την άμεση είσοδό του σε συναφούς αντικειμένου άλλες ιστοσελίδες/διαδικτυακούς τόπους/διαδικτυακές διευθύνσεις, οι οποίες, προφανώς, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του «Προμηθευτή». Για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη υπάρχει ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες διαδικτυακές διευθύνσεις /διαδικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες τρίτων. Η σύνδεση αποκλειστικά και μόνο της αρχικής σελίδας αυτού του διαδικτυακού τόπου με διαδικτυακές διευθύνσεις/διαδικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες τρίτων καθίσταται δυνατή με την προϋπόθεση ότι:
(α) δεν διαγράφεται ή αλλοιώνεται οποιοδήποτε τμήμα της αρχικής σελίδας (homepage) του, όπως οι όροι χρήσης, η ανακοίνωση για την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ανακοινώσεις αυτής της διαδικτυακής διεύθυνσης/διαδικτυακού τόπου,
(β) για τη σύνδεση ειδοποιείται άμεσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο «Προμηθευτής», και
(γ) διακόπτεται η σύνδεση σε περίπτωση εναντίωσης σ' αυτή του «Προμηθευτή» με σχετική ενημέρωση του χρήστη.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία: Οποιαδήποτε διαφορά, αντίρρηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται από την παρούσα σύμβαση, την ανάκληση, διακοπή ή ακύρωσή της διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

ΙΙ. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις

Γενικά

Επιπλέον των επιμέρους ρυθμίσεων για τις περιπτώσεις που τα προϊόντα/υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά, όπως οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. παρ. Ι), οι παρακάτω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις έχουν εφαρμογή σ' όλες τις παραγγελίες προϊόντων ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από τον «Προμηθευτή».

Τιμή διάθεσης

1. Με την επιφύλαξη των παρακάτω σημείων 3 και 4, η τιμή διάθεσης των αγαθών ή/και υπηρεσιών αντιπροσωπεύει την τιμή αγοράς/απόκτησης δικαιώματος πρόσβασης, εκτός εάν έχει διαφορετικά συμφωνηθεί. Στην αναφερόμενη τιμή δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ.

2. Εκπτώσεις ή μειώσεις της τιμής συμφωνούνται ειδικά και ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Συνδρομές

5. Οι συνδρομές είναι ετήσιες, προκαταβάλλονται και καλύπτουν χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού χρόνου. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή ανάκλησης της συνδρομής κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται ή αν συμφωνήθηκε να καταβληθούν δεν ανακαλούνται, ισχύοντος, κατά τα λοιπά, του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όροι πληρωμής

6. Εκτός ειδικής γραπτής συμφωνίας με τους «Προμηθευτές», τα τιμολόγια εξοφλούνται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών με έναν από τους τρόπους πληρωμής που προσδιορίζονται από τους «Προμηθευτές».

7. Η μη έγκαιρη εξόφληση των οφειλόμενων ποσών μπορεί να επιφέρει, κατά περίπτωση, την εκ μέρους των «Προμηθευτών» μονομερή διακοπή της ηλεκτρονικής χρήσης/πρόσβασης στη διαδικτυακή διεύθυνση. Η αγορά των cd-rom εξοφλείται τοις μετρητοίς ή με αντικαταβολή.

Απώλεια ή ζημία κατά την αποστολή και διαβίβαση

8. Απαιτήσεις για ελαττωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες, όπου συντρέχει περίπτωση, θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή/και παραχώρησης δικαιώματος πρόσβασης.

Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης/πρόσβασης

Οι «Προμηθευτές» διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις πώλησης ή/και πρόσβασης/χρήσης κλπ. στο σύνολό τους ενημερώνοντας σχετικά τον χρήστη. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην οθόνη της/του διαδικτυακής διεύθυνσης/διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης καλείται να ανατρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν, έτσι ώστε, σε περίπτωση διαφωνίας του, να ζητήσει άμεσα τη διακοπή των κωδικών αριθμών και στοιχείων της πρόσβασής του στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης/πρόσβασης στη/στο διαδικτυακή διεύθυνση/διαδικτυακό τόπο για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την μονομερή τροποποίηση κάποιων όρων από τον «Προμηθευτή» αποτελεί απόδειξη σιωπηρής αποδοχής των όρων αυτών στο σύνολό τους.

Live Chat