ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νέες Ρυθμίσεις

Οι Νέες Ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επιλογή, κατά πηγή, των πιο πρόσφατων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (νόμοι, νομοσχέδια, αποφάσεις υπουργείων, πράξεις, αποφάσεις και λοιπά έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.). Οι ρυθμίσεις αυτές παρατίθενται σε φθίνουσα ημερολογιακή σειρά αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη, με παράθεση του αριθμού πρωτοκόλλου του εκδότη τους και της ημερομηνίας έκδοσής τους, άλλα στοιχεία νομοθετικής αναφοράς και με την ακριβή ηλεκτρονική τους διεύθυνση για απευθείας αναζήτηση.

Οι προειδοποιήσεις (alert) για τις νέες ρυθμίσεις αποστέλλονται με e-mail ανά 15θήμερο.
H ένδειξη σηματοδοτεί αυτές που έχουν ενταχθεί για πρώτη φορά ενώ περιλαμβάνονται και εκείνες του προηγούμενου 15θημέρου. Στη συνέχεια οι Νέες Ρυθμίσεις εντάσσονται στα Νομοθετήματα σε pdf. Η συγκέντρωση, ανανέωση και συνεχής (online) επικαιροποίησή τους στοχεύει στην αμεσότερη και πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα αποτελέσουν όλες τμήμα του «Περιεχόμενου» της Κωδικοποιημένης Βάσης του bankingcode.net στην ηλεκτρονική του μορφή.

Live Chat