ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νομοθετήματα σε pdf

Η νέα υπηρεσία του bankingcode.net, τα νομοθετήματα σε pdf, επιτρέπει στο χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση εκτός από την κωδικοποιημένη (HTΜL) και στην αυτούσια μορφή του κάθε νομοθετήματος (νόμος, πράξη και απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κανονισμός, οδηγία κλπ.) στο οποίο γίνεται αναφορά, από το πρωτότυπο, όπως αυτό εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε επίσημα (Εθνικό Τυπογραφείο, Journal Officiel κλπ.) από τον καθ’ ύλην αρμόδιο συντάκτη του (Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.) με σκοπό την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των κειμένων αλλά και τη γενικότερη πληροφόρηση. Σταδιακά η υπηρεσία αυτή θα περιλάβει το σύνολο των νομοθετημάτων που συγκροτούν το «Περιεχόμενο» του bankingcode.net.

Live Chat