Όροι Χρήσης

Η εγγραφή στο Bankingcode.net υπόκειται σε υπογραφή λεπτομερούς συμφωνίας ΄Όρων Χρήσης. Παρακάτω παρατίθεται μη εξαντλητική περιγραφή κάποιων από τους όρους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε στείλτε email στο info@bankingcode.net.

1. Χρήση

Η Ιδιοκτήτρια της Πλατφόρμας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Νομικού Κινδύνου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Bankingcode.net (εφεξής η Πλατφόρμα) BNKNGCODE LΙΜΙTΕD παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους Χρήστες της. Η είσοδος στην Αρχική Σελίδα bankingcode.net και χρήση αυτής της Διαδικτυακής Πύλης και η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών της, σημαίνει συμφωνία με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

2. Αποποίηση Ευθυνών Ιδιοκτήτριας Εταιρείας

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην Πλατφόρμα παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. H Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, δεν δίνουν συγκεκριμένες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών πληροφοριών. H Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, προσθέτουν, αλλάζουν, βελτιώνουν ή ενημερώνουν περιοδικά τις πληροφορίες σε αυτήν την Πλατφόρμα με ή χωρίς ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία, ευθύνη ή δαπάνη του Χρήστη, εξαιτίας πληροφοριών ή υπηρεσιών της Πλατφόρμας ισχυρίζεται ότι προήλθε από τη χρήση αυτής της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφάλματος, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής ή καθυστέρησης εκεί. Η χρήση αυτής της Πλατφόρμας αποτελεί αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμέλειας, δε φέρει ευθύνη η Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, ακόμη και αν έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει συγκεκριμένα και συμφωνεί ότι η Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε συμπεριφορά κάποιου Χρήστη. Αυτή η Πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συμβουλές, γνώμες και δηλώσεις διαφόρων παρόχων και υποπαρόχων πληροφοριών και τρίτων παρόχων περιεχομένου μέσω ειδικής Υποπλατφόρμας (Subplatform). H Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, δεν αντιπροσωπεύουν ούτε υποστηρίζουν την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε συμβουλών, απόψεων, δηλώσεων ή άλλων πληροφοριών που παρέχονται από οποιονδήποτε πάροχο πληροφοριών ή πάροχο περιεχομένου ή οποιονδήποτε Χρήστη της Πλατφόρμας ή άλλου προσώπου ή οντότητας. Η εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε τέτοια γνώμη, συμβουλή, δήλωση ή άλλη πληροφορία πρέπει να γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Ούτε η Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, ούτε οποιοιδήποτε από τους αντιπροσώπους τους, οι υπάλληλοι, οι πάροχοι πληροφοριών ή οι φορείς παροχής περιεχομένου ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε Χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου, για οποιαδήποτε ανακρίβεια, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, επικαιρότητα, πληρότητα, διαγραφή, επιδόσεις, ιούς υπολογιστών, αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, τροποποίηση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στο παρόν, ανεξάρτητα από την αιτία, για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από αυτό.

3. Ευθύνη του Χρήστη

Ως προϋπόθεση χρήσης αυτής της Πλατφόρμας, ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και τον Διαχειριστή από και ενάντια σε οποιεσδήποτε ενέργειες, αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από την κακή ή αντίνομη χρήση αυτής της Πλατφόρμας από τον Χρήστη. Η Πλατφόρμα δεν περιέχει οποιεσδήποτε επενδυτικές συστάσεις. Συνεπώς, τίποτα στην Πλατφόρμα ή σε τέτοιες πληροφορίες δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση εκ μέρους ή εξ ονόματος της Ιδιοκτήτριας Εταιρείας των Βάσεων Δεδομένων και του Διαχειριστή, για τη χρήση, αγορά ή πώληση οποιασδήποτε από τις τεχνολογίες και τις λύσεις που αναφέρονται, ούτε πρέπει να θεωρείται ως επενδυτική συμβουλή.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Η παρούσα συμφωνία θα ερμηνευθεί και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Λονδίνου.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει συγκεκριμένα ότι η χρήση της Πλατφόρμας μπορεί να υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και στους κανόνες και κανονισμούς διαφόρων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και σε περιορισμούς που επιβάλλονται από διάφορους παρόχους δεδομένων, οιοδήποτε ή το σύνολο των οποίων μπορεί να περιορίσει τη χρήση αυτή. Ο Χρήστης συμφωνεί να προσδιορίσει και να αποκτήσει οποιαδήποτε συμφωνία, έγκριση ή άδεια η οποία μπορεί να απαιτηθεί, με δικά του έξοδα.

5. Γενικά

H Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, διατηρούν το αποκλειστικό τους δικαίωμα κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή να διακόψουν την Πλατφόρμα ή οποιαδήποτε πληροφορίες κατά το δοκούν. H Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και ο Διαχειριστής, δεν έχουν καμία υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες οποιουδήποτε Χρήστη σε σχέση με αυτές.

Οι Ιδιοκτήτες Βάσεων Δεδομένων και οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να αρνούνται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια πρόσβαση σε οποιοδήποτε Χρήστη στην Πλατφόρμα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της χωρίς προειδοποίηση.

Καμία παραίτηση από την Ιδιοκτήτρια Εταιρεία των Βάσεων Δεδομένων και τον Διαχειριστή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας θα είναι δεσμευτική, εκτός εάν αναφέρεται σε γραπτή υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

6. Πολιτική απορρήτου

Δεδομένου ότι η Πλατφόρμα συλλέγει προσωπικά δεδομένα, υπόκειται σε ρύθμιση σχετικά με την προστασία όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επειδή η Πλατφόρμα συλλέγει ορισμένα είδη πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες της, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την επεξεργασία και τη χρήση αυτών των πληροφοριών και ότι θα απαιτηθεί ειδική ad hoc συμφωνία από τους εγγεγραμμένους Χρήστες για τη διαχείριση των Δεδομένων τους.

Το bankingcode.net σας υποστηρίζει για να εντοπίσετε τις κατά θέμα ρυθμίσεις, να δείτε τι ισχύει διασυνδεδεμένα, κωδικοποιημένα αλλά και πως ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BNKNGcode Ltd
International House
776-778 Barking Road, BARKING
London E139PJ
United Kingdom
+44 7826909558
+30 6946511142
info@bankingcode.net